අද ජනවාරි 5 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin සුළු වශයෙන් ඉහළ යයි, ගෝලීය වෙළඳපල වටිනාකම වැඩි වේ.

 

ජනවාරි 5 වනදා මුලදී Cryptocurrencies හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය crypto වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.23 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.98 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 103.68 ක් වන අතර එය සියයට 17.29 කින් වැඩි වේ.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 31.04 ක් වන අතර එය මුළු Crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 29.94 කි. සියලුම stablecoins වල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 69.37 ක් වන අතර එය මුළු Crypto මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 66.91 කි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.16 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 9,405,900.56  ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 1.84 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 772844.22 ) ක් විය. 

#Cardano සියයට 1.25 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල්  ( 269.64  ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 0.42 කින් පහළ ගොස් රුපියල්  (  21,393  )ක් විය. 

# Polkadot සියයට 1.62 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 5,958.25  )ක් වූ අතර, 

#Litecoin සියයට 0.47 කින් රුපියල් (  30,126 ) ක් ලෙස ඉහල ගොස් ඇත. 

#Tether සියයට 0.01 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 202.81  ) ට ගනුදෙනු විය.

#LUNA සියයට 3.64 කින් පහළ ගොස්  රුපියල් ( 16,911  ) ක් ලෙස වාර්තා වේ.Previous Post Next Post