2022 දී මෙතෙක් සිදු වූ විශාලතම හැක් කිරීම Wormhol token bridge හට ඩොලර් මිලියන 321ක් අහිමි විය.

Wormhol token bridge අද ආරක්ෂක කඩ කිරිමකට ලක් වූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වේදිකාවෙන් wETH ටෝකන 120,000 ($ මිලියන 321) අහිමි විය.

Wormhole යනු මධ්‍යගත හුවමාරුවක් (CEX) භාවිතයෙන් තොරව Ethereum, Solana, BSC, Polygon, Avalanche, Oasis සහ Terra අතර ක්‍රිප්ටෝ යැවීමට සහ ලබා ගැනීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසන සංකේත පාලමකි. මෙය 2022 මෙතෙක් සිදු වූ විශාලතම ක්‍රිප්ටෝ හැක් කිරීම වන අතර මේ දක්වා ඇති දෙවන විශාලතම DeFi හැක් කිරීම වේ. Wormhol කණ්ඩායම අරමුදල් ආපසු ලබා දීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 10 ක දෝෂ ත්‍යාගයක් ලබා දී ඇත.


 

Previous Post Next Post