අද පෙබරවාරි 3 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum පහත වැටේ. වෙළදපල රතු පැහැයෙන්.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.70 දක්වා සියයට 4.04 කින් පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 7.54 කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් බිලියන 68.72 ක් විය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) ඩොලර් බිලියන 11.37 ක් වූ පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.55 ක් වන අතර, stablecoins ඩොලර් බිලියන 52.63 ක් ලෙස සියයට 76.59 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.00 සිට සියයට 41.14 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර පෙබරවාරි 3 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 36,918.30 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 4.63 කින් පහල  ගොස් රුපියල් ( 7,496,864.12 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.12 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 543,593.20 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 5.98  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 208.11 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 7.24  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,788 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට  8.42  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 3,739.10 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 5.54 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 21,887 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  203.00 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 5.31 කින් පහල  ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.61 කින් පහල ගොස් රුපියල් 27.91 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 9,511.07 දක්වා සියයට 11.79 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post