අද පෙබරවාරි 26 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin , Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.01 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.80 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම කාලය තුළ වෙළෙඳ පරිමාවන් සියයට 36.17 කින් ඩොලර් බිලියන 97.59 ක් දක්වා අඩු විය.

පසුගිය පැය 24 තුළ, විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 15.10 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.47 ක් පමණ වේ. stablecoins  මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 80.49 ක් වූ අතර එය පැය 24 Crypto මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 82.48 ක් පමණ විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.70 සිට සියයට 41.76 දක්වා පහත වැටුණු අතර පෙබරවාරි 26 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 39,588.15 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.64 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,015,299.06 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 7.22 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 569,721.89 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 7.28  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 186.10 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 6.18  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 16,495 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 10.77 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,626.70 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 6.99 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 22,722 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.68 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 4.69 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 4.25 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 26.25 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 14,895 දක්වා සියයට 9.76 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post