අද මාර්තු 06 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin,Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සුළු වශයෙන් ඉහල යයි .

ගෝලීය ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.40 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.77 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම කාලය තුළ වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 35.79 කින් ඩොලර් බිලියන 53.45 ක් දක්වා අඩු විය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 9.52 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 17.81 ක් පමණ විය. stablecoins  මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 43.49 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 81.38 ක් පමණ විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.24 සිට සියයට 42.18 දක්වා පහත වැටුණු අතර මාර්තු 6 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 39,395.22 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.14 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 7,988,885.57 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.79 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 538,999.12 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.94  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 175.10 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 2.58  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 15,363 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.70 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,484.47 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 5.18 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 21,314 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 202.53 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 4.70 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.24 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 25.34 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 17,615 දක්වා සියයට 6.81 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post