අද මාර්තු 07 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ, වෙලඳපොලවල් පහත වැටේ .

ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම මාර්තු 7 වන දින ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.70 ක් වූ අතර එය පෙර දිනට වඩා සියයට 3.96 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 70.06 ක් වූ අතර එය සියයට 31.43 කින් වැඩි විය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 13.48 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 19.24 කි. සියලුම stable coins පරිමාව ඩොලර් බිලියන 58.53 ක් වන අතර එය පැය 24 වෙළඳපල පරිමාවෙන් සියයට 83.53 කි.

Bitcoin හි මිල ඩොලර් 37,933.23 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 42.29 ක් වන අතර එය පෙර දිනට වඩා සියයට 0.11 ක වැඩිවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 3.52 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 7,767,432.47 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 4.93 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 516,644.40 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 6.26  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 165.18 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 6.54  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 14,553 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.67 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,346.79 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 5.17 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 20,235 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.51 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 4.77  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 4.16 කින් පහල ගොස් රුපියල් 24.26 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 16,092 දක්වා සියයට 9.97 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post