අද මාර්තු 19 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල ඉහල යයි .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.64 කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.88 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මෙම කාල සීමාව තුළ වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 25.63 කින් ඩොලර් බිලියන 97.58 කින් ඉහළ ගියේය.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 13.61 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් 13.95% කි. සියලුම stable  coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 77.40 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් 79.32% කි.

Bitcoin හි ආධිපත්‍යය දැනට 42.12% වන අතර එය දිනකට වඩා 0.26% ක අඩුවීමකි.

ක්‍රිප්ටෝ අවකාශයේ විශාලතම මුදල් ඒකකය ඩොලර් 41,749.97 හි වෙළඳාම් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.95 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 11, 576,624.68 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 5.92 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 818,992.35 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 4.21  කින් ඉහලගොස් රුපියල් ( 239.57) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 8.94  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 24,274 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.05 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,290.25 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 3.21 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 31,201 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 277.53 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.09 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.25 කින් ඉහලගොස් රුපියල් 33.03 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 24,529 දක්වා සියයට 3.45 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post