අද මාර්තු 21 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin , Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සුළු වශයෙන් පහත වැටේ .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.68 කින් පහත වැටී ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.86 ක් වූ අතර වෙළඳ පරිමාවන් මෙම කාල සීමාව තුළ සියයට 5.61 කින් ඩොලර් බිලියන 77.97 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 12.73ක් වූ අතර එය පැය 24ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.32ක් පමණ විය. stablecoins මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 65.37 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 83.85 කි.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.01 සිට සියයට 42.15 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගිය අතර crypto අවකාශයේ විශාලතම මුදල ඩොලර් 41,238.56 හි වෙළඳාම් වූ අතර එය මාර්තු 21 වන දින උදෑසන ඩොලර් 40,000 සීමාව ඉක්මවා ගියේය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.41 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 11,327,830.44 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.07 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 789,435.23 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.72  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 243.01 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.94  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 23,636 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.09 පහල ගොස් රුපියල් ( 5,182.06 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.90 කින් පහල ගොස් රුපියල් (31,700 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  277.54 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 4.95  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.52 කින් පහල ගොස් රුපියල් 33.21 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 26,227 දක්වා සියයට 2.72 කින් ඉහල ගියේය .
 

Previous Post Next Post