අද මැයි මස 6 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල පහත වැටේ.

ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම සියයට 7.36 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.68 දක්වා පහත වැටී ඇති බැවින් ප්‍රධාන ගුප්තකේතන මුදල් මැයි 6 මුලදී රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 115.21 දක්වා සියයට 14.63 කින් වැඩි විය.


DeFi හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 11.49 ක් වූ අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 9.97 ක් වන අතර සියලුම stable coins පරිමාව ඩොලර් බිලියන 100.37 ක් ලෙස සියයට 87.12 ක් විය.

CoinMarketCap හි දත්ත වලට අනුව Bitcoin හි ආධිපත්‍යය දවස පුරා සියයට 0.38 සිට සියයට 41.43 දක්වා සුළු වශයෙන් අඩු විය. ලොව විශාලතම cryptocurrency Bitcoin ඩොලර් 36419.20 මට්ටම්වල ගනුදෙනු විය.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,


#Bitcoin සියයට 8.35 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,173,335.97 ) ක් වූ අතර,


#Ethereum සියයට 6.65 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 993,159.24 ) ක් විය.


#Cardano සියයට 11.01  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 284.10 ) ක් වූ අතර, 


#Avalanche සියයට 15.81  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 21,037 ) ක් විය.


#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 11.41 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 5,231.30 ) ක් වූ අතර


#Litecoin සියයට 8.81 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 34,878 ) ක් විය. 


#Tether රුපියල් ( 360.52 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.


Memecoin SHIB සියයට 7.18 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 6.62 කින් පහල ගොස් රුපියල් 46.08 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 29,052 දක්වා සියයට 6.89 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post