එල් සැල්වදෝරයේ මහ බැංකුව Crypto සේවා සැපයීම සඳහා Qredo හි ලියාපදිංචිය පිළිගනී.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය සමාගමක් වන Qredo එල් සැල්වදෝරයේ Bitcoin (BTC) සේවා සපයන්නෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමට අනුමැතිය ලබා ඇත.


බදාදා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, Qredo පැවසුවේ එල් සැල්වදෝරයේ මධ්‍යම සංචිත බැංකුව රටේ Bitcoin නීතියේ දක්වා ඇති පරිදි පිළිගත් Bitcoin සේවා සපයන්නෙකු ලෙස crypto සමාගමේ ලියාපදිංචිය පිළිගත් බවයි. ලියාපදිංචි වෙබ් අඩවියට අනුව, Qredo හට BTC භාරයට ගැනීමට, Bitcoin මුදල් පසුම්බි ලබා දීමට, ගෙවීම් සැකසීමට සහ ඩිජිටල් වත්කම් හුවමාරුවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට බලය ලබා දී ඇත.
 

Previous Post Next Post