කසකස්තානයේ ඩිජිටල් වත්කම් සේවා සැපයීම සඳහා Binance ස්ථිර බලපත්‍රය ලබා ගනී.

Kazakhstan grants Binance permanent license to offer digital asset services


බහුවිධ අවබෝධතා ගිවිසුම් (MoU) ගොඩ නැගීම සහ කසකස්තානයේ ක්‍රියාත්මක වීමට මූලික “ප්‍රතිපත්තිමය” අනුමැතියකින් පසුව, Binance හට රට තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට ස්ථිර බලපත්‍රයක් ලැබුණි.


ඔක්. 6 වන විට, කසකස්තාන් ජනරජයේ AIFC මූල්‍ය සේවා අධිකාරිය (AFSA) ඩිජිටල් වත්කම් වේදිකාවක් කළමනාකරණය කිරීම සහ Astana ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ භාරකාර සේවා සැපයීම යන දෙකටම ස්ථිර බලපත්‍රය ලබා දී ඇත.


අලුතින් අත්පත් කරගත් මෙම ස්ථිර බලපත්‍රය රට තුළ නියාමනය කරන ලද වේදිකාවක් ලෙස Binance නිල තත්ත්වය ලබා දෙයි. Binance හි ආසියා කලාපීය ප්‍රධානී Gleb Kostarev පැවසුවේ මෙය Binance "අනුකූලත්වය කේන්ද්‍ර කරගත් හුවමාරුවක්" වීමට තවත් පියවරක් බවයි.

Previous Post Next Post