අද දෙසැම්බර් 27 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin 2% කින් පමණ ඉහළ ගොස්, Polkadot 8% ඉක්මවා යයි.

 

පසුගිය පැය 24 තුළ ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.35 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.39 දක්වා ඉහළ ගිය අතර වෙළඳාම් පරිමාව දෙසැම්බර් 27 වන දින ඩොලර් බිලියන 72.62 සිට ඩොලර් බිලියන 75.03 දක්වා ඉහළ ගියේය.

Stablecoins හි වෙළඳපල වටිනාකම පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.03 කින් ඩොලර් බිලියන 160.66 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය මුළු Crypto මුදල් වෙළඳපල සීමාවෙන් සියයට 6.57 ක් නියෝජනය කරයි. 


ප්‍රධාන Crypto  මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 

#Bitcoin සියයට 1.7 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 10,346,360.26 ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 0.24 කින් රුපියල් ( 826,825.57 ) කින් වැඩි විය. 

#Cardano රුපියල් ( 296.58 ) දක්වා සියයට 1.5 කින් ඉහළ ගියේය. 

#Avalanche සියයට 0.11 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 23,430  ) ක් වූ අතර, 

#Polkadot  සියයට 8 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් (  6,320.11 ) ක් විය. 

#Litecoin සියයට 1.07 කින් පහත වැටී (  31,730  ) දක්වා වූ අතර, 

#Tether පසුගිය පැය 24 තුළ රුපියල් (  202,60 ) විය.Previous Post Next Post