අද දෙසැම්බර් 28 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum රතු පැහැයෙන් ; Litecoin 2% පහලට.

 

දෙසැම්බර් 28 වන දින ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.39 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.34 දක්වා පහත වැටුණු අතර වෙළඳාම් පරිමාව දෙසැම්බර් 27 වන දින ඩොලර් බිලියන 75.03 සිට ඩොලර් බිලියන 86.55 දක්වා ඉහළ ගියේය.

Stablecoins හි වෙළඳපල වටිනාකම පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් බිලියන 162.25 දක්වා සියයට 0.06 කින් පහත වැටී ඇත.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 


#Bitcoin සියයට 1.43 කින් පහත වැටී රුපියල් ( 10,079,176.01 ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 0.78 කින් රුපියල්  ( 799,466.54  ) කින් පහත වැටී ඇත. 

#Cardano රුපියල්  ( 300.44 ) දක්වා සියයට 1.68 කින් ඉහළ ගියේය.

#Avalanche සියයට 1.19 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 22,572 ) ක් වූ අතර, 

#Litecoin සියයට 2.03 කින් ( 30,676  ) ක් දක්වා පහත වැටුණි. 

#Tether පසුගිය පැය 24 තුළ රුපියල් ( 203.23  )  විය.

Previous Post Next Post